Política de privadesa

Informació Bàsica sobre Protecció de dades

Responsable:

Joan Suriol i Bofill

Finalitat:

Atendre la vostra sol·licitud.

Legitimació:

Execució d'un contracte i consentiment de l'interessat.

Destinataris:

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la Joan Suriol i Bofill, amb domicili a c/ Manel Farrés nº 69, local 3. CP 08173 de Sant Cugat del Vallès, España.

GENERAL:

Als efectes de lo previsto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679, de 27 de Abril (RGPD), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) y resto de la normativa nacional vigente, Joan Suriol i Bofill, le informa que cumple íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, y con los compromisos de confidencialidad propios de su actividad.

Joan Suriol i Bofill posa en coneixement seu l'existència d'un sistema de tractament de la informació, titularitat de Joan Suriol i Bofill, per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació. Aquest sistema es troba descrit al corresponent Registre d'Activitats de Tractament, al qual podeu accedir l'usuari per comprovar la situació de les vostres dades.

MESURES I NIVELLS DE SEGURETAT:

Joan Suriol i Bofill ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació tal com exigeix ​​l'art. 32 del RGPD, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, garantint amb això la confidencialitat, integritat i disponibilitat dels mateixos.

ÀMBIT D'APLICACIÓ :

Les mesures de seguretat que Joan Suriol i Bofill tingui descrites al Registre d'Activitats de Tractament seran aplicades al conjunt d'actius del sistema de tractament de la informació en què es tractin les dades de caràcter personal, a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Tot el personal contractat per Joan Suriol i Bofill i els seus encarregats de Tractament, estan obligats al compliment de la normativa esmentada, amb especial atenció pel que fa a les seves funcions i obligacions, inclòs el deure de secret, que seran degudament determinades per Joan Suriol i Bofill.

RECOLLIDA DE DADES

L'acceptació de les presents condicions requereix l'usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis, que us seran sol·licitades personalment a través de formularis o de la pàgina web. En el moment de la recollida de les dades, l'usuari serà informat degudament dels drets que us assisteixen.

Perquè la informació que conté el nostre sistema de tractament estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

OBJECTE: EXERCICI DE DRETS :

Per exercitar els Drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació del consentiment, limitació del tractament de les dades i portabilitat, s'han de dirigir per escrit a Joan Suriol i Bofill, en la calle/ Manel Farrés nº 69, local 3. CP 08173 de Sant Cugat del Vallès, España, mitjançant comunicació per escrit. També pot presentar reclamació davant de l'AEPD.

CONSENTIMENT:

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè Joan Suriol i Bofill pugui fer ús de les seves dades personals per tal de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L'emplenament del formulari inclòs al lloc o l'enviament de correus electrònics o altres comunicacions a la Joan Suriol i Bofill, implica el consentiment exprés de l'usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit sistema de tractament, titularitat de Joan Suriol i Bofill.

En el moment de la petició d'aquesta informació, es comunicarà al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça de Joan Suriol i Bofill i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets de accés, oposició, rectificació, cancel·lació o supressió, revocació del consentiment, limitació del tractament de les dades i portabilitat, i a presentar reclamació davant de l'AEPD.

CESSIÓ A TERCERS

Joan Suriol i Bofill no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, i només seran cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL :

Les dades recollides a totes les comunicacions privades entre la Joan Suriol i Bofill i els clients o usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se Joan Suriol i Bofill, a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té aquesta naturalesa, o la que simplement veure's sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet no suposarà l'accés directe a aquestes dades, llevat del consentiment exprés del titular per a cada ocasió.

Recomanem a l'usuari que no faciliti a tercers la seva identificació, contrasenya o números de referència que Joan Suriol i Bofill pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre Joan Suriol i Bofill i el client es preservi a totes les comunicacions, el client/usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.

CANVIS A LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

Joan Suriol i Bofill es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades per tal d'adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a la pàgina web de Joan Suriol i Bofill.

ADREÇA DE CONTACTE:

El present web és gestionat pel Sr. Joan Suriol i Bofill, amb NIF: 35016783 L.

El sistema de tractament de la informació creat, està ubicat al domicili social, el qual queda establert als efectes del present avís legal, a l'Agència del Parc Central del titular: Joan Suriol i Bofill, amb domicili al c/ Manel Farrés nº 69, local 3. Codi Postal 08173 Sant Cugat del Vallès; sota la supervisió i control de Joan Suriol i Bofill, qui assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i la integritat de la informació, d'acord amb allò establert al Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, de 27 d'abril, del Parlament i el Consell; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i la resta de la normativa nacional vigent i la resta de legislació aplicable.

El propietari del web, Joan Suriol i Bofill d'acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, els comunica que l'accepció àmplia d'aquesta Llei engloba entre aquests serveis el subministrament d'informació per aquest mitjà. En todo caso, será de aplicación el Reglamento Europeo de Protección de Datos UE 2016/679, de 27 de Abril, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, la resta de la normativa nacional vigent i la seva normativa de desenvolupament, en especial, pel que fa a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i el manteniment de fitxers de dades personals.

LLEGIR EL NOSTRE AVÍS LEGAL

LLEGIR LA NOSTRA POLÍTICA DE COOKIES